Kretsstyret

Kretsstyret pr. november 2016: 

Kretsleder

Eirin Kornelia G. Østensen

Visekretsleder

Iver Aage Iversen

Økonomiansvarlig

Mikkel Brekke

 

Eiendomsansvarlig

Aurora Kobernus

Eiendomsansvarlig Krakosseter
Arrangementansvarlig

Simen Husby

Arrangementansvarlig

Magnus Wardeberg

Media og kommunikasjon

 

 

Ønsker du kontakt med kretsleder eller kretsstyre? 

E-post kretsleder: kretsleder@oslospeiderne.no , leder@oslospeiderne.no

E-post kretsstyret: styret@oslospeiderne.no

 

Rollebeskrivelser i Oslospeiderne sitt kretsstyret 

Fellesoppgavene for kretsstyret

 

  • Delta på kretsstyremøtene
  • Delta på møter som blir satt opp i forbindelse med kretsstyret (f.eks. om du har rollen som Eiendomsansvarlig skal du på møte med driftsstyrene)
  • Delta på årsmøtet og halvårsmøtet
  • De som sitter i styret skal svare ukentlig på mail
  • Samarbeide seg imellom om sakene kretsstyret får inn
  • Representere Oslospeiderne utad
  • Samarbeide med kretssekretæren, og ha jevnlig kontakt gjennom å svare på mail som blir sendt ut
  • Prøve å delta på kretsarrangementer
  • Stå ansvarlig for Oslospeiderne uttad i NSF
  • Styremedlemmene må kunne jobbe alene, men samarbeide med resten av styre 

Leder

  • Leder skal ha oversikt over styret og styrets oppgaver
  • Søke kommunal støtte og andre midler for kretsen
  • Lede kretsstyremøtene
  • Samarbeide med kretssekretæren
  • Lederen skal svare på mail og være den ledende ansiktet utad av kretsen på nasjonalt speider plan
  • Lederen sørge for et bra HR miljø
  • Kretsleder har arbeidsgiveransvaret overfor kretssekretær

Visekretsleder

  • Denne personen må kunne gjøre litt forskjellig og hjelpe til der det trengs, men mest av alt skal denne personen hjelpe kretslederen og være vara hvis kretsleder ikke er tilgjengelig
  • Detter er den rollen som kanskje er vanskeligst å definere, ettersom denne personen skal kunne bistå kretslederen og resten av styret, samtidig som personen må kunne ta i et tak der det trengs.
  • Visekretsleder rollen kan kombineres med en annen rolle fra kretsstyret

Media og kommunikasjon(PR)

  • Denne personen skal ha en oversikt over ting som skjer i kretsen. Image av oslospeiderne:
   • Oppdatere Instagramkontoen til Oslospeiderne
   • Oppdatere nettsidene med informasjon, bilder og arrangementer
   • Oppdatere nettsidene og Facebook siden til Oslospeiderne.
  • Samarbeide med kretslederen og kretssekretæren om mail som skal ut til gruppene.
  • Sørge for at det blir tatt bilder på kretsens arrangementer. 
  • Denne personen skal også være ansvarlig for å vedlikeholde nettsidene når dette trengs
  • Sammen med arrangement ansvarlig ha løpende kontakt med de som har kretsarrangement og andre arrangementer for å få ut info på Facebook og på nettsidene
  • Lage nyhetsbrevene. Prøveprosjekt for 2016

Eiendoms ansvarlig

  • Skal ha oversikt over hytter i kretsen (Send mail til alle gruppene og få en oversikt)
  • Se på de gruppene som skal legges ned som har eiendom(mer)
  • Samarbeide med Hyttestyrene og driftsstyrene (Blåhaug og Krakoseter)
  • Få en oversikt over ting som trengs å gjøres (Kan få beskjed av dette fra styrene)
  • Ha oversikt over prosjekter i forbindelser med de to hoved hyttene til Oslospeiderne (F.eks.  do-hus-prosjektet), og andre prosjekter innenfor eiendom
  • Hyttene til Oslospeiderne er mye brukt og viktig at de blir tatt hånd om.

Økonomi

  • Økonomi ansvarlig skal ha oversikt over kretsens inntekter og utgifter
  • Samarbeide med de som er ansvarlig for økonomien på hyttene til kretsen
  • Samarbeide med kretslederen når det kommer til søknader om støtte (f.eks. kommunal støtte)
  • Økonomiansvarlig skal sørge for at vi holder oss innenfor budsjettet og ha oppfølging av dette igjennom året, med oppdateringer til kretsstyret

Ledertrenerne med kurs og opplæring

  • Holde oversikt over alle kurs for tilbys i kretsen
  • Holde oversikt over alle store kurs regionalt og nasjonalt
  • Samarbeide med ledertrenerne i Oslospeiderne
  • Så lenge Oslospeiderne er med på Camp Education (Sørmarka) burde dette oppfølges av det faglige om Oslospeiderne bidrar her

Arrangement ansvarlig

  • Holde seg oppdatert på alle av kretsens arrangement
  • Følge også med på arrangement for kretsen kan delta på (f.eks. Friluftslivets år, Camp Education(Sørmarka), NM i speiding)
  • Skal samarbeide med ledertrener ansvarlig om det praktiske rundt kursene
  • Samarbeide med PR ansvarlig for å få info ut om arrangementer
  • Se på nasjonale og internasjonale arrangement. Med dette mener vi at personen skal se på speiding.no og evt. andre nettsider der speiderne våre kan delta på. (F.eks. Explorer Belt)